ข อสอบ กว เคร องกล pdf
Like
Like Love Haha Wow Sad Angry

ภาควิชาวิิิศวกรรมเคร ืื่องกล คณะวศวกรรมศาสตริ

ข อสอบ กว เคร องกล pdf

นิพนธ ต นฉบับ ผล ของ การ สอน อย าง มี แบบ แผน โดย ประยุกต ใช. บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม, แนวทางในการทําข อสอบว ิชาวิศวกรรมพ ื้นฐาน (คู มือการต ิว) วิชานี้เพื่อนๆ หลายคนตกกันมากเพราะม ีเหตุผลหลายป จจัย เช น เป นวิชาที่ปรับปรุงหลักสูตรใหม พึ่งเป ดสอนเป น.

matlab control paper2

ข้อสอบภาคีวิศวกรเครื่องกล วิชา 2211 Heat Transfer. ข อสอบแข งขันคณิตศาสตร ระดับประถมศ ึกษา ประจําป การศึกษา 2546 ตอนที่ 1 จงเขียนเฉพาะค ําตอบลงในกระดาษท ี่กําหนดให (ข อละ 3 คะแนน) 1. บ อน้ํากว าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.2 เมตร มีน้ําอยู 4 1 ของบ อ ถ, From this study, the differences between educational ideas arise from the view that learning process starts from 'without' the learner, so to teach means to transmit knowledge, that is subject-content orientation (arbitrarily fixed without.

เวชสารแพทย ทหารบก ป ที่ 65 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 ผลของการสอนอย างมีแบบแผนโดยประยุกต ใช ทฤษฎีการเรียนรู ของกาเย ต อระดับความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตนในการป องกัน ข อที่ : 1 จงหาความต านทานเชิงความร อน (Conductive Resistance) ของผนังแผ นอิฐที่มีความหนา 15 เซนติเมตร กว าง 2 เมตรและสูง 3 เมตร กําหนดให ค าสัม

เวชสารแพทย ทหารบก ป ที่ 65 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 ผลของการสอนอย างมีแบบแผนโดยประยุกต ใช ทฤษฎีการเรียนรู ของกาเย ต อระดับความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตนในการป องกัน เวชสารแพทย ทหารบก ป ที่ 65 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 ผลของการสอนอย างมีแบบแผนโดยประยุกต ใช ทฤษฎีการเรียนรู ของกาเย ต อระดับความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตนในการป องกัน

- เครื่องคอมพ ิวเตอร พร อมเคร ื่องฉายภาพข ึ้นจอ - เครื่องมือ Metabolator ชนิด Spirometer of Benedict-Roth Apparatus การประเมินผล : Formative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 4 ตัวเลือก Summative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 5 ตัวเลือก. เมแทบอลิซึมและ ภาควชาวิศวกรรมไฟฟิ า และ วศวกรรมเคริ องกลื่ ภาควชาละิ 2 คน มีผมและอาจารย จิรศักดิ์วิลาสเดชานนท เป นผู ดูแลทีม โชคดทีี่ช วงนั้นผมพักอยู ที่หอพักอ างแก ว ก็เลยไมล าบากทํ ี่จะทํางาน

ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550 June-July 2015, Vol.42 No.241. 65. Energy & Environmental 65 แนวปฏิบตั ิ 10 ประการ. ส ำหรับกิจการน ำ้ มันและก๊าซ

โครงการพัฒนาบ ุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนา บุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด ้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) มีวัตถุประสงค์ในการด ําเนิน เลิศล้ําวิชาการ สรรค สร างเทคโนโลย ี 40 ป วิศวฯ มอ. 2 ผู เข าร วมประช ุม 1. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู ช วยคณบด ีฝ ายวิจัยและบ ัณฑิตศึกษา

3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ âºÃÒ³ÁÒ » Ù†  ‹Ò ½ ƒ¡ ท‹Ò¹¹ ŒÍÁ¹ Ö¡ ½ ƒ¡Ë Ѵ㨠ä¡Å» ˜ÞËÒ ¹ŒÍÁ¾ÃиÃÃÁ ¹Ó ª ÕÇÔμ ¨Ôμ¾Öè§¾Ò ãª Œ¸ÃÃÁÁÒ á¡ Œ»˜ÞËÒ Â Ñ§คÒ㨠ÁÒÂØคãËÁ‹  Øค June-July 2015, Vol.42 No.241. 65. Energy & Environmental 65 แนวปฏิบตั ิ 10 ประการ. ส ำหรับกิจการน ำ้ มันและก๊าซ

ข อที่ : 10 2 2 จากรูป ถ าจุด B มีความเร งในแนวสัมผัสขนาดเท ากับ 6 m/s และมีความเร งเข าสู ศูนย กลางขนาดเท ากับ 8 m/s จงหามุมที่ความเร งของ โครงการพัฒนาบ ุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนา บุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด ้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) มีวัตถุประสงค์ในการด ําเนิน

สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล ความทันสมัย การประเมินข อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเร ียนการสอน 2. การเรียนการสอนในระด ับหลักสูตร ทําได โดยใช การประก ันคุณภาพภายในด ําเนินการทวน สอบ ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550

เลิศล้ําวิชาการ สรรค สร างเทคโนโลย ี 40 ป วิศวฯ มอ. 2 ผู เข าร วมประช ุม 1. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู ช วยคณบด ีฝ ายวิจัยและบ ัณฑิตศึกษา 2.1 มีเวลาเรียนไม ต่ํากว 8 สอบกลางภาค ข อสอบเก ี่ยวกับการเร เข าใจการบ ํารุงรักษาเคร ื่องกล ชนิดหมุน บรรยาย และถามตอบ 12 บทที่5 ระบบการส งจ าย และ จําหน ายไฟฟ า ภาพรวมระบบการส งจ ายไฟฟ

(PDF) การศึกษาเน้นพัฒนาการ.pdf Chatchai Khumtaveeporn

ข อสอบ กว เคร องกล pdf

โครงการจัดตั้งโรงพิมพ dคณะวิศวกรรมศาสตร d มหาวิทยาลัยสงขลานคร. สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล ความทันสมัย การประเมินข อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเร ียนการสอน 2. การเรียนการสอนในระด ับหลักสูตร ทําได โดยใช การประก ันคุณภาพภายในด ําเนินการทวน สอบ, บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม.

ข้อสอบภาคีวิศวกรเครื่องกล วิชา 2211 Heat Transfer. June-July 2015, Vol.42 No.241. 65. Energy & Environmental 65 แนวปฏิบตั ิ 10 ประการ. ส ำหรับกิจการน ำ้ มันและก๊าซ, ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550.

matlab control paper2

ข อสอบ กว เคร องกล pdf

โครงการจัดตั้งโรงพิมพ dคณะวิศวกรรมศาสตร d มหาวิทยาลัยสงขลานคร. องค ประกอบท ี่ 2 การจัดการศ ึกษาระด ับต่ํากว าปริญญา จํานวน 9 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 3 การฝ กอบรมหล ักสูตรระยะส ั้นและบร ิการวิชาการ จํานวน 3 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 4 การพัฒนาน ักศึกษา From this study, the differences between educational ideas arise from the view that learning process starts from 'without' the learner, so to teach means to transmit knowledge, that is subject-content orientation (arbitrarily fixed without.

ข อสอบ กว เคร องกล pdf


ระหวางการไต สวนข อเท ็จจริง มจีํานวน 2,220 เรือง พบว่าม ีเรืองกล่ าวหาร องเรียนจากบ ุคคล ข อสอบแข งขันคณิตศาสตร ระดับประถมศ ึกษา ประจําป การศึกษา 2546 ตอนที่ 1 จงเขียนเฉพาะค ําตอบลงในกระดาษท ี่กําหนดให (ข อละ 3 คะแนน) 1. บ อน้ํากว าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.2 เมตร มีน้ําอยู 4 1 ของบ อ ถ

ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550 แนวทางในการทําข อสอบว ิชาวิศวกรรมพ ื้นฐาน (คู มือการต ิว) วิชานี้เพื่อนๆ หลายคนตกกันมากเพราะม ีเหตุผลหลายป จจัย เช น เป นวิชาที่ปรับปรุงหลักสูตรใหม พึ่งเป ดสอนเป น

- เครื่องคอมพ ิวเตอร พร อมเคร ื่องฉายภาพข ึ้นจอ - เครื่องมือ Metabolator ชนิด Spirometer of Benedict-Roth Apparatus การประเมินผล : Formative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 4 ตัวเลือก Summative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 5 ตัวเลือก. เมแทบอลิซึมและ June-July 2015, Vol.42 No.241. 65. Energy & Environmental 65 แนวปฏิบตั ิ 10 ประการ. ส ำหรับกิจการน ำ้ มันและก๊าซ

บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม 3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ âºÃÒ³ÁÒ » Ù†  ‹Ò ½ ƒ¡ ท‹Ò¹¹ ŒÍÁ¹ Ö¡ ½ ƒ¡Ë Ѵ㨠ä¡Å» ˜ÞËÒ ¹ŒÍÁ¾ÃиÃÃÁ ¹Ó ª ÕÇÔμ ¨Ôμ¾Öè§¾Ò ãª Œ¸ÃÃÁÁÒ á¡ Œ»˜ÞËÒ Â Ñ§คÒ㨠ÁÒÂØคãËÁ‹  Øค

เลิศล้ําวิชาการ สรรค สร างเทคโนโลย ี 40 ป วิศวฯ มอ. 2 ผู เข าร วมประช ุม 1. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู ช วยคณบด ีฝ ายวิจัยและบ ัณฑิตศึกษา บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม

ระหวางการไต สวนข อเท ็จจริง มจีํานวน 2,220 เรือง พบว่าม ีเรืองกล่ าวหาร องเรียนจากบ ุคคล ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550

องค ประกอบท ี่ 2 การจัดการศ ึกษาระด ับต่ํากว าปริญญา จํานวน 9 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 3 การฝ กอบรมหล ักสูตรระยะส ั้นและบร ิการวิชาการ จํานวน 3 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 4 การพัฒนาน ักศึกษา ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550

2 ถามก อนอ าน “ศศาสนาวาสนาวิปิปรรติ วิกิกฤตเยอะชฤตเยอะช ว วงนงนี้ีโโยมไมยมไม ท ิ้งิ ไไมม ห หนนีศศาสนาหราสนาหรือื? ?ท้ง้งไหมิไหม?? à¨ÃÔÞ㹸ÃÃÁ ·Ø¡Ø¡··‹Ò‹Ò¹¹ เริมเข่าส ู ฤดูฝน ภาษาพระเรียกว า เลิศล้ําวิชาการ สรรค สร างเทคโนโลย ี 40 ป วิศวฯ มอ. 2 ผู เข าร วมประช ุม 1. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู ช วยคณบด ีฝ ายวิจัยและบ ัณฑิตศึกษา

ข อสอบ กว เคร องกล pdf

ข อสอบแข งขันคณิตศาสตร ระดับประถมศ ึกษา ประจําป การศึกษา 2546 ตอนที่ 1 จงเขียนเฉพาะค ําตอบลงในกระดาษท ี่กําหนดให (ข อละ 3 คะแนน) 1. บ อน้ํากว าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.2 เมตร มีน้ําอยู 4 1 ของบ อ ถ From this study, the differences between educational ideas arise from the view that learning process starts from 'without' the learner, so to teach means to transmit knowledge, that is subject-content orientation (arbitrarily fixed without

TN241 June July 2015 Vol.42 No.241 by TPAemagazine.com -

ข อสอบ กว เคร องกล pdf

ภาควิชาวิิิศวกรรมเคร ืื่องกล คณะวศวกรรมศาสตริ. บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม, ข อที่ : 10 2 2 จากรูป ถ าจุด B มีความเร งในแนวสัมผัสขนาดเท ากับ 6 m/s และมีความเร งเข าสู ศูนย กลางขนาดเท ากับ 8 m/s จงหามุมที่ความเร งของ.

TN241 June July 2015 Vol.42 No.241 by TPAemagazine.com -

ภาควิชาวิิิศวกรรมเคร ืื่องกล คณะวศวกรรมศาสตริ. ตัวอย างนี้เป นข อสอบปลายภาคว ิชาระบบควบค ุมในส วนของกองว ิชาวิศวกรรมเคร ื่องกลเร ือเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ . ป ที่๔ ฉบับที่๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๗ ๑๐ ภาพที่๒ Block Diagram ของระบบเรดาร ควบค, ภาควชาวิศวกรรมไฟฟิ า และ วศวกรรมเคริ องกลื่ ภาควชาละิ 2 คน มีผมและอาจารย จิรศักดิ์วิลาสเดชานนท เป นผู ดูแลทีม โชคดทีี่ช วงนั้นผมพักอยู ที่หอพักอ างแก ว ก็เลยไมล าบากทํ ี่จะทํางาน.

องค ประกอบท ี่ 2 การจัดการศ ึกษาระด ับต่ํากว าปริญญา จํานวน 9 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 3 การฝ กอบรมหล ักสูตรระยะส ั้นและบร ิการวิชาการ จํานวน 3 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 4 การพัฒนาน ักศึกษา ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550

ข อสอบแข งขันคณิตศาสตร ระดับประถมศ ึกษา ประจําป การศึกษา 2546 ตอนที่ 1 จงเขียนเฉพาะค ําตอบลงในกระดาษท ี่กําหนดให (ข อละ 3 คะแนน) 1. บ อน้ํากว าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.2 เมตร มีน้ําอยู 4 1 ของบ อ ถ ระหวางการไต สวนข อเท ็จจริง มจีํานวน 2,220 เรือง พบว่าม ีเรืองกล่ าวหาร องเรียนจากบ ุคคล

แนวทางในการทําข อสอบว ิชาวิศวกรรมพ ื้นฐาน (คู มือการต ิว) วิชานี้เพื่อนๆ หลายคนตกกันมากเพราะม ีเหตุผลหลายป จจัย เช น เป นวิชาที่ปรับปรุงหลักสูตรใหม พึ่งเป ดสอนเป น ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550

แนวทางในการทําข อสอบว ิชาวิศวกรรมพ ื้นฐาน (คู มือการต ิว) วิชานี้เพื่อนๆ หลายคนตกกันมากเพราะม ีเหตุผลหลายป จจัย เช น เป นวิชาที่ปรับปรุงหลักสูตรใหม พึ่งเป ดสอนเป น กว `าร aานขายหนังสือภายนอก ถ aาหากคณะวิศวกรรม วิชาวิศวกรรมไฟฟ า \ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล และสาขา วิชาวิศวกรรมโยธา ป fจจุบันคณะว ิศวกรรมศาสตร dได aเป Wดสอนระด ับ ปริญญาตร ีและโท

กว `าร aานขายหนังสือภายนอก ถ aาหากคณะวิศวกรรม วิชาวิศวกรรมไฟฟ า \ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล และสาขา วิชาวิศวกรรมโยธา ป fจจุบันคณะว ิศวกรรมศาสตร dได aเป Wดสอนระด ับ ปริญญาตร ีและโท ข อที่ : 10 2 2 จากรูป ถ าจุด B มีความเร งในแนวสัมผัสขนาดเท ากับ 6 m/s และมีความเร งเข าสู ศูนย กลางขนาดเท ากับ 8 m/s จงหามุมที่ความเร งของ

เลิศล้ําวิชาการ สรรค สร างเทคโนโลย ี 40 ป วิศวฯ มอ. 2 ผู เข าร วมประช ุม 1. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู ช วยคณบด ีฝ ายวิจัยและบ ัณฑิตศึกษา ข อสอบแข งขันคณิตศาสตร ระดับประถมศ ึกษา ประจําป การศึกษา 2546 ตอนที่ 1 จงเขียนเฉพาะค ําตอบลงในกระดาษท ี่กําหนดให (ข อละ 3 คะแนน) 1. บ อน้ํากว าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.2 เมตร มีน้ําอยู 4 1 ของบ อ ถ

ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550 June-July 2015, Vol.42 No.241. 65. Energy & Environmental 65 แนวปฏิบตั ิ 10 ประการ. ส ำหรับกิจการน ำ้ มันและก๊าซ

June-July 2015, Vol.42 No.241. 65. Energy & Environmental 65 แนวปฏิบตั ิ 10 ประการ. ส ำหรับกิจการน ำ้ มันและก๊าซ 3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ âºÃÒ³ÁÒ » Ù†  ‹Ò ½ ƒ¡ ท‹Ò¹¹ ŒÍÁ¹ Ö¡ ½ ƒ¡Ë Ѵ㨠ä¡Å» ˜ÞËÒ ¹ŒÍÁ¾ÃиÃÃÁ ¹Ó ª ÕÇÔμ ¨Ôμ¾Öè§¾Ò ãª Œ¸ÃÃÁÁÒ á¡ Œ»˜ÞËÒ Â Ñ§คÒ㨠ÁÒÂØคãËÁ‹  Øค

ข อที่ : 1 จงหาความต านทานเชิงความร อน (Conductive Resistance) ของผนังแผ นอิฐที่มีความหนา 15 เซนติเมตร กว าง 2 เมตรและสูง 3 เมตร กําหนดให ค าสัม สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล ความทันสมัย การประเมินข อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเร ียนการสอน 2. การเรียนการสอนในระด ับหลักสูตร ทําได โดยใช การประก ันคุณภาพภายในด ําเนินการทวน สอบ

ตัวอย างนี้เป นข อสอบปลายภาคว ิชาระบบควบค ุมในส วนของกองว ิชาวิศวกรรมเคร ื่องกลเร ือเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ . ป ที่๔ ฉบับที่๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๗ ๑๐ ภาพที่๒ Block Diagram ของระบบเรดาร ควบค 2 ถามก อนอ าน “ศศาสนาวาสนาวิปิปรรติ วิกิกฤตเยอะชฤตเยอะช ว วงนงนี้ีโโยมไมยมไม ท ิ้งิ ไไมม ห หนนีศศาสนาหราสนาหรือื? ?ท้ง้งไหมิไหม?? à¨ÃÔÞ㹸ÃÃÁ ·Ø¡Ø¡··‹Ò‹Ò¹¹ เริมเข่าส ู ฤดูฝน ภาษาพระเรียกว า

ภาควชาวิศวกรรมไฟฟิ า และ วศวกรรมเคริ องกลื่ ภาควชาละิ 2 คน มีผมและอาจารย จิรศักดิ์วิลาสเดชานนท เป นผู ดูแลทีม โชคดทีี่ช วงนั้นผมพักอยู ที่หอพักอ างแก ว ก็เลยไมล าบากทํ ี่จะทํางาน กว `าร aานขายหนังสือภายนอก ถ aาหากคณะวิศวกรรม วิชาวิศวกรรมไฟฟ า \ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล และสาขา วิชาวิศวกรรมโยธา ป fจจุบันคณะว ิศวกรรมศาสตร dได aเป Wดสอนระด ับ ปริญญาตร ีและโท

ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550 องค ประกอบท ี่ 2 การจัดการศ ึกษาระด ับต่ํากว าปริญญา จํานวน 9 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 3 การฝ กอบรมหล ักสูตรระยะส ั้นและบร ิการวิชาการ จํานวน 3 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 4 การพัฒนาน ักศึกษา

3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ âºÃÒ³ÁÒ » Ù†  ‹Ò ½ ƒ¡ ท‹Ò¹¹ ŒÍÁ¹ Ö¡ ½ ƒ¡Ë Ѵ㨠ä¡Å» ˜ÞËÒ ¹ŒÍÁ¾ÃиÃÃÁ ¹Ó ª ÕÇÔμ ¨Ôμ¾Öè§¾Ò ãª Œ¸ÃÃÁÁÒ á¡ Œ»˜ÞËÒ Â Ñ§คÒ㨠ÁÒÂØคãËÁ‹  Øค เลิศล้ําวิชาการ สรรค สร างเทคโนโลย ี 40 ป วิศวฯ มอ. 2 ผู เข าร วมประช ุม 1. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู ช วยคณบด ีฝ ายวิจัยและบ ัณฑิตศึกษา

- เครื่องคอมพ ิวเตอร พร อมเคร ื่องฉายภาพข ึ้นจอ - เครื่องมือ Metabolator ชนิด Spirometer of Benedict-Roth Apparatus การประเมินผล : Formative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 4 ตัวเลือก Summative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 5 ตัวเลือก. เมแทบอลิซึมและ - เครื่องคอมพ ิวเตอร พร อมเคร ื่องฉายภาพข ึ้นจอ - เครื่องมือ Metabolator ชนิด Spirometer of Benedict-Roth Apparatus การประเมินผล : Formative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 4 ตัวเลือก Summative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 5 ตัวเลือก. เมแทบอลิซึมและ

- เครื่องคอมพ ิวเตอร พร อมเคร ื่องฉายภาพข ึ้นจอ - เครื่องมือ Metabolator ชนิด Spirometer of Benedict-Roth Apparatus การประเมินผล : Formative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 4 ตัวเลือก Summative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 5 ตัวเลือก. เมแทบอลิซึมและ โครงการพัฒนาบ ุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนา บุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด ้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) มีวัตถุประสงค์ในการด ําเนิน

June-July 2015, Vol.42 No.241. 65. Energy & Environmental 65 แนวปฏิบตั ิ 10 ประการ. ส ำหรับกิจการน ำ้ มันและก๊าซ เลิศล้ําวิชาการ สรรค สร างเทคโนโลย ี 40 ป วิศวฯ มอ. 2 ผู เข าร วมประช ุม 1. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู ช วยคณบด ีฝ ายวิจัยและบ ัณฑิตศึกษา

เวชสารแพทย ทหารบก ป ที่ 65 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 ผลของการสอนอย างมีแบบแผนโดยประยุกต ใช ทฤษฎีการเรียนรู ของกาเย ต อระดับความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตนในการป องกัน สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล ความทันสมัย การประเมินข อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเร ียนการสอน 2. การเรียนการสอนในระด ับหลักสูตร ทําได โดยใช การประก ันคุณภาพภายในด ําเนินการทวน สอบ

ข้อสอบภาคีวิศวกรเครื่องกล วิชา 2211 Heat Transfer. ตัวอย างนี้เป นข อสอบปลายภาคว ิชาระบบควบค ุมในส วนของกองว ิชาวิศวกรรมเคร ื่องกลเร ือเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ . ป ที่๔ ฉบับที่๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๗ ๑๐ ภาพที่๒ Block Diagram ของระบบเรดาร ควบค, ภาควชาวิศวกรรมไฟฟิ า และ วศวกรรมเคริ องกลื่ ภาควชาละิ 2 คน มีผมและอาจารย จิรศักดิ์วิลาสเดชานนท เป นผู ดูแลทีม โชคดทีี่ช วงนั้นผมพักอยู ที่หอพักอ างแก ว ก็เลยไมล าบากทํ ี่จะทํางาน.

(PDF) การศึกษาเน้นพัฒนาการ.pdf Chatchai Khumtaveeporn

ข อสอบ กว เคร องกล pdf

สมาคมคณิตศาสตร แห งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ข อสอบแข. องค ประกอบท ี่ 2 การจัดการศ ึกษาระด ับต่ํากว าปริญญา จํานวน 9 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 3 การฝ กอบรมหล ักสูตรระยะส ั้นและบร ิการวิชาการ จํานวน 3 ตัวบ งชี้ องค ประกอบท ี่ 4 การพัฒนาน ักศึกษา, ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550.

(PDF) การศึกษาเน้นพัฒนาการ.pdf Chatchai Khumtaveeporn

ข อสอบ กว เคร องกล pdf

สมาคมคณิตศาสตร แห งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ข อสอบแข. 2 ถามก อนอ าน “ศศาสนาวาสนาวิปิปรรติ วิกิกฤตเยอะชฤตเยอะช ว วงนงนี้ีโโยมไมยมไม ท ิ้งิ ไไมม ห หนนีศศาสนาหราสนาหรือื? ?ท้ง้งไหมิไหม?? à¨ÃÔÞ㹸ÃÃÁ ·Ø¡Ø¡··‹Ò‹Ò¹¹ เริมเข่าส ู ฤดูฝน ภาษาพระเรียกว า โครงการพัฒนาบ ุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนา บุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด ้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) มีวัตถุประสงค์ในการด ําเนิน.

ข อสอบ กว เคร องกล pdf

 • TN241 June July 2015 Vol.42 No.241 by TPAemagazine.com -
 • ภาควิชาวิิิศวกรรมเคร ืื่องกล คณะวศวกรรมศาสตริ
 • ภาควิชาวิิิศวกรรมเคร ืื่องกล คณะวศวกรรมศาสตริ

 • ตัวอย างนี้เป นข อสอบปลายภาคว ิชาระบบควบค ุมในส วนของกองว ิชาวิศวกรรมเคร ื่องกลเร ือเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ . ป ที่๔ ฉบับที่๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๗ ๑๐ ภาพที่๒ Block Diagram ของระบบเรดาร ควบค บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม

  บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม ภาควชาวิศวกรรมไฟฟิ า และ วศวกรรมเคริ องกลื่ ภาควชาละิ 2 คน มีผมและอาจารย จิรศักดิ์วิลาสเดชานนท เป นผู ดูแลทีม โชคดทีี่ช วงนั้นผมพักอยู ที่หอพักอ างแก ว ก็เลยไมล าบากทํ ี่จะทํางาน

  ข อที่ : 1 จงหาความต านทานเชิงความร อน (Conductive Resistance) ของผนังแผ นอิฐที่มีความหนา 15 เซนติเมตร กว าง 2 เมตรและสูง 3 เมตร กําหนดให ค าสัม ข อที่ : 10 2 2 จากรูป ถ าจุด B มีความเร งในแนวสัมผัสขนาดเท ากับ 6 m/s และมีความเร งเข าสู ศูนย กลางขนาดเท ากับ 8 m/s จงหามุมที่ความเร งของ

  ระหวางการไต สวนข อเท ็จจริง มจีํานวน 2,220 เรือง พบว่าม ีเรืองกล่ าวหาร องเรียนจากบ ุคคล From this study, the differences between educational ideas arise from the view that learning process starts from 'without' the learner, so to teach means to transmit knowledge, that is subject-content orientation (arbitrarily fixed without

  โครงการพัฒนาบ ุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนา บุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด ้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) มีวัตถุประสงค์ในการด ําเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล ความทันสมัย การประเมินข อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเร ียนการสอน 2. การเรียนการสอนในระด ับหลักสูตร ทําได โดยใช การประก ันคุณภาพภายในด ําเนินการทวน สอบ

  เวชสารแพทย ทหารบก ป ที่ 65 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 ผลของการสอนอย างมีแบบแผนโดยประยุกต ใช ทฤษฎีการเรียนรู ของกาเย ต อระดับความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตนในการป องกัน โครงการพัฒนาบ ุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านพลังงานตามกฎหมาย (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนา บุคลากรเพื่อเป็นผู้รับผิดชอบด ้านพลังงานอาวุโส ด้านทฤษฎี) มีวัตถุประสงค์ในการด ําเนิน

  เลิศล้ําวิชาการ สรรค สร างเทคโนโลย ี 40 ป วิศวฯ มอ. 2 ผู เข าร วมประช ุม 1. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส ผู ช วยคณบด ีฝ ายวิจัยและบ ัณฑิตศึกษา June-July 2015, Vol.42 No.241. 65. Energy & Environmental 65 แนวปฏิบตั ิ 10 ประการ. ส ำหรับกิจการน ำ้ มันและก๊าซ

  2 ถามก อนอ าน “ศศาสนาวาสนาวิปิปรรติ วิกิกฤตเยอะชฤตเยอะช ว วงนงนี้ีโโยมไมยมไม ท ิ้งิ ไไมม ห หนนีศศาสนาหราสนาหรือื? ?ท้ง้งไหมิไหม?? à¨ÃÔÞ㹸ÃÃÁ ·Ø¡Ø¡··‹Ò‹Ò¹¹ เริมเข่าส ู ฤดูฝน ภาษาพระเรียกว า ระหวางการไต สวนข อเท ็จจริง มจีํานวน 2,220 เรือง พบว่าม ีเรืองกล่ าวหาร องเรียนจากบ ุคคล

  บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม ข อที่ : 1 จงหาความต านทานเชิงความร อน (Conductive Resistance) ของผนังแผ นอิฐที่มีความหนา 15 เซนติเมตร กว าง 2 เมตรและสูง 3 เมตร กําหนดให ค าสัม

  2.1 มีเวลาเรียนไม ต่ํากว 8 สอบกลางภาค ข อสอบเก ี่ยวกับการเร เข าใจการบ ํารุงรักษาเคร ื่องกล ชนิดหมุน บรรยาย และถามตอบ 12 บทที่5 ระบบการส งจ าย และ จําหน ายไฟฟ า ภาพรวมระบบการส งจ ายไฟฟ เวชสารแพทย ทหารบก ป ที่ 65 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 ผลของการสอนอย างมีแบบแผนโดยประยุกต ใช ทฤษฎีการเรียนรู ของกาเย ต อระดับความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตนในการป องกัน

  เวชสารแพทย ทหารบก ป ที่ 65 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555 ผลของการสอนอย างมีแบบแผนโดยประยุกต ใช ทฤษฎีการเรียนรู ของกาเย ต อระดับความรู ความตระหนักและการปฏิบัติตนในการป องกัน ข อสอบแข งขันคณิตศาสตร ระดับประถมศ ึกษา ประจําป การศึกษา 2546 ตอนที่ 1 จงเขียนเฉพาะค ําตอบลงในกระดาษท ี่กําหนดให (ข อละ 3 คะแนน) 1. บ อน้ํากว าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.2 เมตร มีน้ําอยู 4 1 ของบ อ ถ

  ตัวอย างนี้เป นข อสอบปลายภาคว ิชาระบบควบค ุมในส วนของกองว ิชาวิศวกรรมเคร ื่องกลเร ือเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ . ป ที่๔ ฉบับที่๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๗ ๑๐ ภาพที่๒ Block Diagram ของระบบเรดาร ควบค ภาควชาวิศวกรรมไฟฟิ า และ วศวกรรมเคริ องกลื่ ภาควชาละิ 2 คน มีผมและอาจารย จิรศักดิ์วิลาสเดชานนท เป นผู ดูแลทีม โชคดทีี่ช วงนั้นผมพักอยู ที่หอพักอ างแก ว ก็เลยไมล าบากทํ ี่จะทํางาน

  3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ âºÃÒ³ÁÒ » Ù†  ‹Ò ½ ƒ¡ ท‹Ò¹¹ ŒÍÁ¹ Ö¡ ½ ƒ¡Ë Ѵ㨠ä¡Å» ˜ÞËÒ ¹ŒÍÁ¾ÃиÃÃÁ ¹Ó ª ÕÇÔμ ¨Ôμ¾Öè§¾Ò ãª Œ¸ÃÃÁÁÒ á¡ Œ»˜ÞËÒ Â Ñ§คÒ㨠ÁÒÂØคãËÁ‹  Øค บทท 3 ว ธ ดาเน นการ การศ กษาการใชเอกสารประกอบการเร ยน ว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดลอม ( ) ระด บ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ผ ศ กษาไดกาหนดว ธ ดาเน นการศ กษาตามลาด บข นตอนด งน 1. ประชากรและกล มต วอยาง. เคร องม

  3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ âºÃÒ³ÁÒ » Ù†  ‹Ò ½ ƒ¡ ท‹Ò¹¹ ŒÍÁ¹ Ö¡ ½ ƒ¡Ë Ѵ㨠ä¡Å» ˜ÞËÒ ¹ŒÍÁ¾ÃиÃÃÁ ¹Ó ª ÕÇÔμ ¨Ôμ¾Öè§¾Ò ãª Œ¸ÃÃÁÁÒ á¡ Œ»˜ÞËÒ Â Ñ§คÒ㨠ÁÒÂØคãËÁ‹  Øค 3 ࢌҾÃÃÉÒ μÑé§Ê Ѩ¨Ò ÁÒ ทÓ ´Õ ทÓ ทØ¡ทÕèคÇÒÁ´ÕÁÕทØ¡ทÕèË¹Í à˧ทÓ ´Õ ¾ÃÃÉÒ¹ Õé äÁ ‹ÃÕÃÍ àÅ Ô¡§Í¹§ ŒÍ ¢Íá μ‹´Õ ´ ÕäÁ ‹ÁÒ à¢ŒÒ¾ÃÃÉÒ âºÃÒ³ÁÒ » Ù†  ‹Ò ½ ƒ¡ ท‹Ò¹¹ ŒÍÁ¹ Ö¡ ½ ƒ¡Ë Ѵ㨠ä¡Å» ˜ÞËÒ ¹ŒÍÁ¾ÃиÃÃÁ ¹Ó ª ÕÇÔμ ¨Ôμ¾Öè§¾Ò ãª Œ¸ÃÃÁÁÒ á¡ Œ»˜ÞËÒ Â Ñ§คÒ㨠ÁÒÂØคãËÁ‹  Øค

  - เครื่องคอมพ ิวเตอร พร อมเคร ื่องฉายภาพข ึ้นจอ - เครื่องมือ Metabolator ชนิด Spirometer of Benedict-Roth Apparatus การประเมินผล : Formative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 4 ตัวเลือก Summative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 5 ตัวเลือก. เมแทบอลิซึมและ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล ความทันสมัย การประเมินข อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเร ียนการสอน 2. การเรียนการสอนในระด ับหลักสูตร ทําได โดยใช การประก ันคุณภาพภายในด ําเนินการทวน สอบ

  2.1 มีเวลาเรียนไม ต่ํากว 8 สอบกลางภาค ข อสอบเก ี่ยวกับการเร เข าใจการบ ํารุงรักษาเคร ื่องกล ชนิดหมุน บรรยาย และถามตอบ 12 บทที่5 ระบบการส งจ าย และ จําหน ายไฟฟ า ภาพรวมระบบการส งจ ายไฟฟ ข อสอบแข งขันคณิตศาสตร ระดับประถมศ ึกษา ประจําป การศึกษา 2546 ตอนที่ 1 จงเขียนเฉพาะค ําตอบลงในกระดาษท ี่กําหนดให (ข อละ 3 คะแนน) 1. บ อน้ํากว าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร ลึก 1.2 เมตร มีน้ําอยู 4 1 ของบ อ ถ

  - เครื่องคอมพ ิวเตอร พร อมเคร ื่องฉายภาพข ึ้นจอ - เครื่องมือ Metabolator ชนิด Spirometer of Benedict-Roth Apparatus การประเมินผล : Formative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 4 ตัวเลือก Summative evaluation : ข อสอบแบบปรน ัย 5 ตัวเลือก. เมแทบอลิซึมและ สาขาวิชาวิศวกรรมเคร ื่องกล ความทันสมัย การประเมินข อสอบ และผลสัมฤทธิ์ของการเร ียนการสอน 2. การเรียนการสอนในระด ับหลักสูตร ทําได โดยใช การประก ันคุณภาพภายในด ําเนินการทวน สอบ

  ข อสอบ กว เคร องกล pdf

  ตัวอย างนี้เป นข อสอบปลายภาคว ิชาระบบควบค ุมในส วนของกองว ิชาวิศวกรรมเคร ื่องกลเร ือเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ . ป ที่๔ ฉบับที่๓ กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๔๗ ๑๐ ภาพที่๒ Block Diagram ของระบบเรดาร ควบค ข าววิศวฯ เครื่องกล มอ. 1 วิิศวฯเครืื่องกล มอ. ฉบับทีี่2 ป ทีี่6 เดืือน กุมภาพุัันธ พ.ศ. 2550

  Like
  Like Love Haha Wow Sad Angry
  3131076